Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over jouw psychische en lichamelijke gezondheidstoestand en verslagen van de consulten.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
De rechten van jou als cliënt over jouw medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jij hebt het recht jouw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling en/of vernietiging van jouw dossier te vragen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw
 • expliciete toestemming
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota, indien je aanvullend verzekerd bent, (gedeeltelijk) kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘of psychodynamisch consult’
 • de kosten van het consult

Just be, 17 mei 2018

Privacyverklaring website

Just be, gevestigd aan de Meidoornlaan 9, 7611 BR Aadorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Just be via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Just be ontvangen hebt.
Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Just be verwerkt

Just be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van contact via de website:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Just be verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Je gezondheid, indien je in het contactformulier daar iets over meldt
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bettina@praktijk-justbe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Just be verwerkt jouw persoonsgegevens via de website voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Just be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just be) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Just be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw mailadres in ons account totdat we jouw vraag hebben afgehandeld of tot het moment dat je geen cliënt meer bij ons bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just be verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Just be gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Just be en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Just be door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Just be ontvangen hebt. Just be neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Just be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze website wordt beheerd door Care-align Webdesign, gevestigd in Hengelo. Deze website wordt gehost door Hoasted te Amsterdam. Hoasted voldoet met alle diensten aan de AVG/ privacy wetgeving en is daarmee volledig GDPR compliant.
Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Just be via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Just be door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch de Therapeut aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en Just be behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17-05-2018.